Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

10) policiji ne podnese odjavu boravka stranca nakon završetka liječenja, u roku od 12 časova nakon završetka liječenja (član 101 stav 3). Poslove kontrole kretanja i boravka stranaca, u skladu sa ovim zakonom vrši ovlašćeno službeno lice policije. Na postupak produženja EU plave karte primjenjuju se odredbe člana 186 ovog zakona. 6) je za vrijeme trajanja privremenog boravka boravio van Crne Gore duže od jedne godine neprekidno, osim ako je bio odsutan iz opravdanih razloga kao što su trudnoća, rođenje djece, ozbiljna bolest, studiranje, stručno osposobljavanje, upućivanje na rad u drugu državu ili služenje vojnog roka. 3) dokaz da ima dovoljno sredstava za sebe i članove svoje porodice za boravak u Crnoj Gori.

Discover Istanbul: How to Get From Istanbul Airport to the City Center – Travel Dudes

Discover Istanbul: How to Get From Istanbul Airport to the City Center.

Posted: Mon, 14 Aug 2023 15:08:13 GMT [source]

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da uz zahtjev priloži važeću stranu putnu ispravu i dokaz da ispunjava uslove iz člana 168 ovog zakona. Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na državljanina države članice Evropske unije koji se sezonski zapošljava ili je u radnom odnosu kod poslodavca u drugoj državi članici Evropske unije, a u Crnoj Gori pruža ugovorene usluge. Stranac kome je prestao stalni boravak u Crnoj Gori iz razloga nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili je pravosnažno osuđen za krivično djelo, a odobrena mu je međunarodna https://taxi-travel.me/ zaštita u državi članici Evropske unije, može se prinudno udaljiti i u drugu državu ako to nije u suprotnosti članom 116 ovog zakona. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 43 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona, kao i dokaze o opravdanosti zahtjeva iz člana 69 stav 1 tač. Izuzetno od stava 6 ovog člana, protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad zbog popunjenosti godišnje kvote može se pokrenuti upravni spor.

TAKSIMETAR KAO ŠTOPERICA – POGLEDAJTE ŠTA RADI TAKSISTA U BUDVI: Svaki sekund EVRO – Je l’ misliš da ću ovo da platim?!

Izuzetno od stava 1 tačka 6 ovog člana, strancu koji je iz opravdanih razloga boravio van Crne Gore do 90 dana, neće prestati da važi dozvola za privremeni boravak i rad ako o odlasku i razlozima odlaska iz Crne Gore prethodno obavijesti policiju. Bliže uslove i način podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana i uručenja te dozvole propisuje Ministarstvo. U slučaju podnošenja zahtjeva u skladu https://podgorica.taxi/ sa stavom 4 ovog člana, stranac je dužan da se, u roku od pet dana od dana izdavanja potvrde, javi Ministarstvu u mjestu podnošenja zahtjeva, radi davanja podataka iz stava 3 ovog člana. Stranac koji ima dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa strancem koji ima dozvolu za privremeni boravak radi rada može da radi u Crnoj Gori, po isteku jedne godine od dana dobijanja dozvole za privremeni boravak.

taxi bar montenegro

Bliže uslove za izdavanje vize za kratki boravak (viza C) propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove. Stranac iz stava 1 ovog člana, dužan je da za vrijeme boravka u Crnoj Gori koristi stranu putnu ispravu sa kojom je ušao u Crnu Goru. Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice na čiji poziv je strancu, koji je u skladu sa ovim zakonom prinudno udaljen, izdata viza ili odobren ulazak u Crnu Goru, a ne preuzme troškove koji nastanu prilikom boravka i povratka stranca (član 13 stav 5). Na postupak odlučivanja taxi bar montenegro po zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak imaocu EU plave karte primjenjuju se odredbe člana 90 ovog zakona. Smatra se da je državljanin države članice Evropske unije neprekidno boravio u Crnoj Gori i kad je u periodu od pet godina odsustvovao iz Crne Gore više puta do jedne godine ukupno ili šest mjeseci u toku jedne godine ili je iz Crne Gore odsustvovao zbog služenja vojnog roka. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak iz člana 163 ovog zakona, Ministarstvo odlučuje u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

Gde odsesti u Starom Baru?

Stranac se može lišiti slobode, privesti i zadržati, najduže 24 časa, samo ako je to potrebno radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u postupku otkaza boravka do 90 dana i postupku poništenja privremenog odlaganja prinudnog udaljenja. Policija može u rješenju o povratku, uzimajući u obzir relevantne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, strancu izreći zabranu ulaska i boravka, koja ne može biti kraća od 30 dana niti duža od pet godina. Ako u prijavi boravka nije navedeno vrijeme trajanja boravka, a odjava nije podnijeta, prijava boravka važi šest mjeseci, odnosno za stranca sa boravkom do 90 dana do isteka tog boravka. O zahtjevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva. U državama u kojima Crna Gora nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države može zastupati Crnu Goru u postupku izdavanja viza, u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju vanjski poslovi. Stranac je dužan da za vrijeme kretanja, boravka i rada u Crnoj Gori poštuje propise koji važe u Crnoj Gori i odluke državnih organa.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi vršenja službe u stranom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i predstavništvima međunarodnih organizacija, akreditovanom u Crnoj Gori viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o vršenju službe u tom predstavništvu. Od stranca koji dolazi u privatnu ili poslovnu posjetu fizičkom ili pravnom licu u Crnoj Gori može se zatražiti da priloži garantno, odnosno pozivno pismo, odnosno drugi dokaz da će to fizičko ili pravno lice snositi troškove njegovog boravka u Crnoj Gori, uključujući i troškove smještaja i izdržavanja, kao i troškove napuštanja Crne Gore. Odredba stava 2 ovog člana, odnosi se i na prevoznika koji je dovezao stranca koji je u tranzitu preko teritorije Crne Gore, ako je odbio da preveze stranca u državu u koju stranac namjerava da putuje ili je strancu zabranjen ulazak u tu državu. Strancu će se ograničiti ili zabraniti kretanje na određenom području u Crnoj Gori ako to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja, u skladu sa zakonom. Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se važeći podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o strancima (“Službeni list CG”, br. 56/14, 28/15 i 16/16), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga…

U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom supružniku. Preporučuje se Crvenom krstu Crne Gore da za osobe sa invaliditetom, penzionere, starije osobe i hronične bolesnike obezbijedi dostavu hrane, ljekova, sredstava za održavanje higijene i drugih potrepština, ako za ove potrebe nemaju drugu mogućnost i podršku. Otkrijte kraljevski šarm Dvora kralja Nikole, zadivljujuće vile koja je nekada služila kao rezidencija crnogorske kraljevske porodice.

Albanian Daily News – albaniandailynews.com

Albanian Daily News.

Posted: Fri, 17 Mar 2023 07:00:00 GMT [source]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page